POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka ochrony danych (dalej jako „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych

przez DOMTOM Kompleksowe Zarządzanie Higieną z siedzibą w Krakowie (31-752) przy ul. Melchiora

Wańkowicza 133 (dalej jako „Administrator), przedsiębiorstwa, którego właściciel – Tomasz Antkiewicz jest

administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(dalej jako RODO).

2. Polityka stanowi dokument wewnętrzny Administratora, a jej treść jest objęta tajemnicą, do której

zachowania zobowiązane są wszystkie osoby, które się z nią zapoznały.

3. Z Polityką zostaną zapoznane wszystkie osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych w

ramach przedsiębiorstwa Administratora.

4. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

5. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych

osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania

danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

6. Polityka podlega aktualizacji w przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na bezpieczeństwo danych

osobowych oraz zasady ich przetwarzania.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają przepisy RODO i przepisy prawa

polskiego, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanych aktów wykonawczych.

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w Polityce występują niżej podane określenia, należy je rozumieć w następujący sposób:

a) administrator danych (lub Administrator) – Tomasz Antkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod

nazwą DOMTOM Kompleksowe Zarządzanie Higieną w Krakowie (31-752) przy ul. Melchiora Wańkowicza

133, NIP 9451557287, REGON 357149607;

b) dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie,

której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub

pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer

identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników

określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną

tożsamość osoby fizycznej;

c) zbiór danych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów,

niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie

lub geograficznie;

d) przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach

danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,

przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

e) naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub

niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub

nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób

przetwarzanych;

f) poufność danych – właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie są udostępniane podmiotom

nieupoważnionym;

g) integralność danych – właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone

w sposób nieautoryzowany;

h) system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania

informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;

i) pracownik – osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie Administratora na zasadzie umowy o pracę, jak

również osoby stale współpracujące z przedsiębiorstwem Administratora na podstawie umów

cywilnoprawnych;

j) osoba upoważniona – osoba przetwarzająca dane osobowe z upoważnienia Administratora danych;

k) hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w

systemie informatycznym w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie.

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowy wykaz danych przetwarzanych przez Administratora danych, zawierający informacje wzakresie kategorii osób, których dane dotyczą, rodzaju przetwarzanych danych, celu przetwarzania,

planowanego terminu przetwarzania, opisu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających

bezpieczeństwo danych, a także informację o ewentualnym przekazaniu danych innym podmiotom, w tym

znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (krajów innych niż kraje Unii Europejskiej

oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), jak również czy Administrator w stosunku do danych jest

administratorem, czy procesorem, stanowi Rejestr Czynności Przetwarzania, stanowiący załącznik nr 1 do

niniejszej Polityki.

2. Administrator nie przetwarza danych szczególnych tj. danych genetycznych oraz biometrycznych, czy

danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania

religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych w zakresie

seksualności lub orientacji seksualnej osoby, której dane dotyczą.

3. Administrator nie przetwarza także danych w zakresie informacji o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i

mandatach karnych oraz innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,

chyba że konieczność przetwarzania takich informacji wynika z obowiązków prawnych nałożonych na

Administratora przepisami prawa.

4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą. Administrator może korzystać

również z danych osobowych dostępnych publicznie, jeżeli jest to uzasadnione danym zakresem

działalności.

5. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator danych zapewnia:

A..a.a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania

organizacyjne,

A..a.b) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,

A..a.c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony i ich aktualizowanie,

A..a.d) okresowe szkolenia dla osób upoważnionych do przetwarzania danych.

6. Monitorowanie przez Administratora zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania osób

upoważnionych, kontrolę naruszania zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz

ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

7. Administrator zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem

danych osobowych są zgodne z Polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora gromadzone są głównie w zbiorach danych.

9. Administrator nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym

prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania

takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.

10. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla

ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

§ 4 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ADMINISTRATORA I UZYSKIWANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE

1. Administrator zapewnia dopełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe są

przetwarzane. Osoby udostępniające dane są informowane w szczególności o:

administratorze danych osobowych oraz jego danych kontaktowych

dobrowolności udostępnienia danych, i skutkach nieudostępnienia lub żądania usunięcia danych

celach przetwarzania danych osobowych

podmiotach, którym mogą zostać udostępnione dane

przewidywanym okresie przetwarzania danych

przysługujących im prawom w tym: prawie do sprostowania (poprawienia) danych, usunięcia

danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych oraz

wydania kopii danych, przeniesienia danych do innego administratora danych lub udostępniania

danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, możliwości złożenia skargi do

organu nadzorczego;

jeżeli dane zostały pozyskane na postawie zgody danej osoby, informuje o prawie wycofania

zgody.2. W stosunku do osób, których dane zostały pozyskane z innego źródła, niż one same Administrator

informuje je również o podmiocie lub źródle, z którego dane pozyskał. Administrator danych nie spełnia

obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli osoba, której

dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami lub udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku (art. 14 ust. 5 pkt a i b RODO).

3. Administrator wprowadził i wdrożył do stosowania w prowadzonym przedsiębiorstwie wzory obowiązków

informacyjnych.

4. Zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych, uzyskiwana jest w formie pisemnej lub

elektronicznej, a w wyjątkowych sytuacjach również telefonicznie.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w formie pisemnej przechowywana jest w postaci

papierowej w dokumentacji dotyczącej danej osoby oraz może być również przechowywana w formieelektronicznej, jako skan dokumentu, w elektronicznej dokumentacji dotyczącej obsługi danej osoby.

6. Zgoda pozyskiwana elektronicznie jest przechowywana w bazie danych umieszczonej na serwerze,

znajdującym się w siedzibie administratora danych.

7. Zgoda pozyskana w drodze telefonicznej powinna być każdorazowo udokumentowana przez pracownika,

który taką zgodę odebrał, poprzez notatkę służbową z odnotowaniem danych osoby i zakresu

przetwarzania, na które dana osoba wyraziła zgodę. Notatka służbowa powinna zostać podpisana przez

pracownika i powinien od odnotować datę i godzinę jej sporządzenia. Notatkę przechowuje się w formie

papierowej lub w formie elektronicznej, jako skan dokumentu, w elektronicznej dokumentacji dotyczącej

obsługi danej osoby.

§ 5 OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

1. Wszystkie osoby dopuszczone do danych osobowych zobowiązane są do przetwarzania danych

osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Polityką,

Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i

procedurami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w ramach działalności prowadzonej przez

Administratora danych.

2. Wszystkie dane osobowe w ramach działalności Administratora danych są przetwarzane z poszanowaniem

zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:

a) w każdym wypadku przetwarzania występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw

dla przetwarzania danych;

b) dane są przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty;

c) dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i

nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

d) dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu

przetwarzania danych;

e) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

f) czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały

zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane;

g) wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i

14 RODO tj. wskazany w § 4 Polityki;

h) dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

3. Do obowiązków Administratora w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia

pracowników należy dopilnowanie, by:

a) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,

b) każdy z przetwarzających dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z

„Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych” – wzór Upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do

Polityki,

c) każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w ramach

działalności prowadzonej przez Administratora danych w tajemnicy. „Oświadczenie i zobowiązanie

osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” - wzór Oświadczenia stanowi

Załącznik nr 3 do Polityki.

4. Pracownicy zobowiązani są do:

a) ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;

b) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką i przepisami;

c) przestrzeganie zasady „czystego biurka” tj. nie pozostawiania na stanowisku pracy, przy którym pracują

materiałów z danymi osobowymi bez ich osobistego nadzoru i nie trzymania zbędnych materiałów z

danymi tj. materiałów z którymi w danej chwili nie pracują;

d) przestrzeganie zasady „czystego pulpitu” tj. nie przechowywanie na pulpicie ekranu

komputera/laptopa/tableta folderów i plików z widocznymi zaraz po zalogowaniu się danymi osobowymi;

e) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

f) zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwego

funkcjonowania systemu informatycznego.

5. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych pracownik

zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków

naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora. Pracownik powinien zawiadomić

Administratora także o stwierdzonej próbie naruszenia zasad.

6. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych uważa się w

szczególności:

a) naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe;

b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego

nieupoważnionym;

c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;

d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich

zabezpieczenia;

e) przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;

f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danychosobowych;

g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane, w tym brak spełnienia obowiązków

informacyjnych względem tych osób.

7. Administrator wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych

osobowych, do której obowiązków należy także odpowiadanie na zapytania związane z danymi osobowymi

(lub sam realizuje te obowiązki). Odpowiedzi na zapytania dotyczące danych osobowych powinny być

udzielane w rozsądnym terminie tj. nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania zapytania, a w

wyjątkowych sytuacjach termin może się wydłużyć do 90 dni, przy czym osoba kierująca zapytanie

powinna być poinformowana o przyczynach braku możliwości otrzymania odpowiedzi w podstawowym

terminie.

8. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z Polityki pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie

Kodeksu pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu karnego, jeżeli znajdują one

zastosowanie do danego naruszenia.

§ 6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE STOSOWANE DLA ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI,

INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH

1. Administrator zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia

poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych.

2. Osoby przetwarzające dane osobowe działają na podstawie pisemnego Upoważnienia oraz po złożeniu

Oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Polityki, a ponadto Administrator zapewnia ich przeszkolenie.

Administrator prowadzi ewidencję wydanych upoważnień zgodnie ze wzorem Rejestru stanowiącym

Załącznik nr 6.

3. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu

ryzyka dla poszczególnych zbiorów i kategorii danych oraz systemów ich przetwarzania, w szczególności

przewidując następujące rozwiązania:

a) ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób

odpowiednio upoważnionych - inne osoby mogą przebywać w takich pomieszczeniach jedynie w

towarzystwie osoby upoważnionej;

b) zamykanie pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych określonych w § 7 ust. 1

Polityki na czas nieobecności osoby upoważnionej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób

trzecich;

c) wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów, w danymi zawierającymi

szeroką i istotną kategorię danych (tj. dane pracownicze, dane współpracowników, dane płacowe);

d) wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe, których

dalsze przechowywanie jest niecelowe lub brak jest podstaw ich przechowywania;

e) ochronę informatycznej sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci

firewall;

f) ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u Administratora przed złośliwym

oprogramowaniem odpowiednimi programami antywirusowymi;

g) zabezpieczenie dostępu do urządzeń Administratora, w których gromadzone i przetwarzane są Dane

osobowe przy pomocy indywidualnych loginów i haseł dostępu;

h) wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji (SSL);

i) prowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie obiektów Spółki, z ograniczeniem dostępności do nagrań

osób upoważnionych.

j) zapewnienie ochrony obiektów Spółki poza godzinami pracy przez zewnętrzną firmę ochroniarską, która

dostarczyła odpowiedni system czujników i alarm.4. Szczegółowe zasady zabezpieczenia systemu informatycznego przewiduje Instrukcja zarządzania systemem

informatycznym, stanowiąca Załącznik nr 5.

§ 7 MIEJSCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych w miejscach wykonywania przez

Administratora danych działalności gospodarczej:

a) siedziba główna Administratora danych – Kraków (31-752) ul. Melchiora Wańkowicza 133;

b) druga siedziba Administratora danych – Kraków (31-334) ul. Władysława Łokietka 118;

c) ...

2. Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe obejmuje pomieszczenia biurowe Administratora w

lokalizacjach wskazanych w ust. 1.

3. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne

oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

4. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą urządzeń przenośnych (np. komputerach przenośnych,

tabletach, smartfonach) może odbywać się poza obszarami wskazanymi w ust. 1. wyłącznie za zgodą

Administratora danych, pod warunkiem korzystania z odpowiednich zabezpieczeń.

§ 8 WYKAZ KATEGORII PRZETWARZANYCH DANYCH ORAZ PROGRAMÓW STOSOWANYCH DO

PRZETWARZANIA DANYCH, SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH POMIĘDZY SYSTEMAMIWykaz danych przetwarzanych przez Administratora w ramach systemu informatycznego, rodzaj oprogramowania,

z jakiego Administrator korzysta sposób przepływu informacji w ramach systemu praz formy stosowanych

zabezpieczeń zostały wskazane w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, stanowiącej Załącznik nr 5.

§ 9 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi (dalej Procesor)

wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich

umów w art. 28 RODO.

2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje

informacje o dotychczasowych praktykach Procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

3. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą lub jest

prawnie dopuszczalne.

4. Procesorzy lub ich kategorie są wskazani w Rejestrze czynności przetwarzania.

§ 10 NARUSZENIA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. W każdym przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator podejmuje

działania zmierzające do zniwelowania skutków naruszenia i przeciwdziałające możliwości wystąpienia

takiego naruszenia w przyszłości.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy

zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

3. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności

osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez

zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa

załącznik nr 3 do Polityki.

4. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę,

której dane dotyczą.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator czuwa nad uaktualnianiem zasad Polityki tak by pozostawały w zgodzie z przepisami prawa

oraz przewidywały rozwiązania adekwatne do aktualnej sytuacji przetwarzania danych w Spółce.

2. Administrator każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, zaznajomi wszystkie osoby upoważnione do

przetwarzania danych w ramach działalności gospodarczej Administratora danych o wprowadzonych

zmianach do Polityki.

3. Rejestry wymienione w ust. 4 poniżej mogą być prowadzone w formie elektronicznej, bez konieczności

tworzenia ich wersji papierowych.

 

 

CZYSTONAMAXA - GRUPA DOMTOM ul. Wańkowicza 13331-752 Kraków
e-mail napisz do nas
tel. +48126429595+48507125745
fax +48126433282
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel